Nástěnné malby v kostele

Nástěnné malby v kostele

Jak prokázal záchranný průzkum prováděný v letech 1976 a 1977, byl kostel sv Víta v Zahrádce ve 14. století vyzdoben nástěnnými malbami.

Část nástěnných maleb z let 1340-1350 se dochovala na východní a jižní straně presbytáře a severní stěně kostela. Na triumfálním oblouku se dochovala malba sv. Markéty stojící na draku (kol. r. 1380) a klečící donátor (kol. r. 1390).

V presbytáři jsou 3 pásy výzdoby. V horním jsou patrny zbytky draperií a nohou původně zřejmě stojících postav, ve středním pět postav apoštolů a v dolním obrysy a siluety stojících postav přemyslovského genealogického cyklu. Malby v presbytáři jsou jedním z mála dochovaných vyobrazení genealogie českého vládnoucího knížecího rodu Přemyslovců. Po ikonografické stránce navazují na nástěnné malby v románské kapli sv. Kateřiny ve Znojmě (z r. 1134) či panovnický cyklus z Velislavovy bible. Na rozdíl od monumentálních cyklů zadávaných panovníky (např. Karlem IV. v císařském paláci na Karlštejně) se malby v kostele v Zahrádce vyznačují spíše rustikálním charakterem a podporují domněnku, že zobrazení genealogických cyklů mělo v Čechách delší tradici. Do dnešní doby se však zachovalo jen velmi málo obdobných materiálních dokladů výtvarného umění na českém venkově.

Malby byly odkryty a provizorně zajištěny v letech 1976 a 1977 restaurátorem ak. malířem prof. Jiřím Toroněm, který je znovu posoudil ještě v roce 1984. V roce 2009 byla proveden restaurátorský průzkum maleb restaurátory z Univerzity Pardubice - Fakulta restaurování. Průzkum konstatoval havarijní stav maleb. Od roku 2011 provádějí restaurátoři z Univerzity Pardubice postupné čištění a fixaci maleb. Práce jsou hrazeny z výtěžku veřejné sbírky.