Současný stav

Osud kostela po zrušení městečka a jeho současný stavebně-technický stav

V souvislosti s výstavbou vodního díla Želivka v letech 1963 - 1980 bylo zrušeno, vysídleno a zbořeno městečko Zahrádka u Ledče nad Sázavou. Kostel sv. Víta je od roku 1975 nevyužívaný. Investor stavby požádal rovněž o upuštění od památkové ochrany kostela, aby kostel mohl být zbořen. Na základě průzkumů provedených v letech 1975 - 1977 však bylo rozhodnuto o jeho zachování a využití jako památníku zátopové oblasti. Byly provedeny práce ke stavebnímu zajištění kostela a zpracován a částečně realizován projekt zřízení památníku. K jeho dokončení však vlivem společensko-politických změn nedošlo.

Po dokončení archeologického výzkumu byla cca před 30 lety investorem výstavby vodního díla vybudována betonová podzemní stěna bránící pronikání vody z přehradní nádrže do podloží objektu, injektáž podloží a základů kostela a provedena základní rekonstrukce střechy a vnějšího pláště objektu.

Po té, co stát kostel v průběhu výstavby vodní nádrže od církve odkoupil, byl kostel svěřen do správy dnešního Národního památkového ústavu. V péči jej má kastelán státního hradu Lipnice nad Sázavou.

V roce 2002 bylo vlastníkem provedeno ošetření krovu proti dřevokaznému hmyzu.

V roce 2006 byla vlastníkem provedena nouzová oprava havarijního stavu svodů dešťové vody (důsledek krádeže měděných svodů) a vně severní zdi kostela byla obnovena část betonového žlabu k odvedení dešťové vody, celkem v hodnotě cca 100 000 Kč.

Od roku 2001 se v kostele 2x ročně konají setkání rodáků a přátel zaniklého městečka pořádané občanským sdružením Přátelé Zahrádky za laskavého svolení Národního památkového ústavu zastupujícího stát, který je vlastníkem kostela a Povodí Vltavy, které obhospodařuje vodárenskou nádrž.

V letech 2011-2014 se díky dotaci Ministerstva kultury České republiko podařilo realizovat hlavní stavební práce zajišťující odvlhčení stavby. Z peněz získaných veřejnou sbírku byly vyčištěny a zajištěny nástěnné malby v presbytáři a presbytář byl již kompletně opraven včetně nového nasvětlení. K celkové opravě a restaurování kostela však zbývá ještě mnoho práce. Je třeba restaurovat zákristii, provést doplňkový restaurátorský průzkum kostelní lodi, vyčištění a zajištění nástěnných maleb v lodi a její celkovou opravu včetně zřízení elektrické instalace.

Je třeba zejména restaurovat zákristii, provést doplňkový restaurátorský průzkum kostelní lodi, vyčištění a zajištění nástěnných maleb v lodi a celkovou opravu lodi a kruchty včetně zřízení elektrické instalace.

Dění kolem kostela od roku 1975 v datech

Rok Událost
1975 jednání o upuštění od památkové ochrany kostela
6.7.1975 poslední mše svatá
11.7.1975 vyklizení interiéru římskokatolickou církví a předání VRV
1975 stavebně-historický průzkum - Ing. arch. Pavel Mošťák (SPKOKP)
1975 - 1976 průzkum a odkrytí unikátních nástěnných maleb se zobrazením přemyslovského genealogického cyklu - ak. malíř prof. Jiří Toroně
1976 zrušení městečka Zahrádka
1976 - 1977 archeologický průzkum - PhDr. Antonín Hejna (ČSAV)
26.4.1977 rozhodnutí MK ČSR o zachování kostela (č.j. 8587/77-VI/1)
8.7.1977 rozhodnutí MK ČSR o zařazení kostela do výběrové I. kategorie kulturních památek (č.j. 11.704/77)
1977 projekt zajištění kostela (HYDROPROJEKT)
5.10.1978 převedení správy kostela z VRV na Vč kraj se závazkem VRV dokončit a předat zajištění kostela
27.7.1978 ukončení řízení o upuštění památkové ochrany - neupouští se (č.j.19.472/78)
1.5.1981 převedení správy kostela z KNV na KSSPPOP Pardubice
1983 dokončení realizace zajištění kostela - opěrná zeď, injektáž, odvedení dešťové vody (Vodní stavby)
1983 projekt památníku zátopové oblasti - SURPMO
1983 oprava střešního pláště kostela (OSP Ledeč nad Sázavou)
1983 - 1984 archeologický průzkum - PhDr. Šulcová (KSSPPOP Pardubice)
1.4.1984 předání zajištění kostela od VRV KSSPPOP Pardubice
1984 - 1985 zajišťovací sondy nástěnných maleb - ak. malíř. prof. Jiří Toroň
1986 oprava vnějšího pláště kostela
1990 jednání o zakrytí prostoru výzkumu v interiéru a dlažbě (následně realizováno)
1991 odmítnutí převzetí správy muzeem v Havlíčkově Brodě
1991 jednání s Královéhradeckou diecézí o obnovení církevní funkce kostela
1991 dohoda o rozdělení vlastnictví pozemků Povodí Vltavy/obec/PÚ
1993 provedení zádlažby kostela
1994 zabezpečení vitrážových oken, betonové žlábky k odvodu dešťové vody podél severní stěny kostela, mříže dveří
2001 založení občanského sdružení "Přátelé Zahrádky"
5.8.2001 první příležitostné otevření kostela (následně vždy min. 2x ročně - ke sv. Vítu a na "Dušičky")
2002 projekt záchrany - Ing. arch. Jan Falta, Ing. Ivo Přichystal (SPÚ Pardubice)
2002 biocidní ochrana celé konstrukce krovu (mechanické očištění, povrchové ošetření a částečně injektáž insekticidem Lignofix I Profi 20% a prostavení hnilobou poškozených částí protézami stejného průřezu) - f. Petr Vampola
2004 osazení tabulky "KULTURNÍ PAMÁTKA"
2005 řízení o vyhlášení ochranného pásma kolem nemovité kulturní památky
2005 příprava na sanaci dřevěného půdního záklopu, opravu vnějších omítek, odvedení dešťové vody, krycích desek opěráků (nerealizováno)
2006 oprava okapů a betonových žlábků podél severní stěny
2006 (2007) zařazení do programu záchrany architektonického dědictví
2007 dokončení opravy bet odvodňovacích žlabů na východní straně kostela
2008 občanské sdružení Přátelé Zahrádky iniciuje obnovení jednání o záchraně fresek a zřízení památníku


Další info viz průběh záchrany.