Stanovy Spolku

Stanovy Spolku Přátelé Zahrádky

Název a sídlo

Zapsaný Spolek Přátelé Zahrádky, který užívá název Spolek Přátelé Zahrádky (dále jen "spolek"), má sídlo na adrese K Lipnici 18, 394 52 Kejžlice.

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje zájem na zachování kulturních a historických památek zatopené obce Zahrádka u Ledče nad Sázavou. Spolek je právnickou osobou podle českého práva s celostátní působností.

Základní cíle spolku

Základními cíli spolku jsou zejména:

 1. chránit kulturní a historické památky po obci Zahrádka, zejména kostel Sv. Víta s freskami evropského významu, jako součást kulturní paměti regionu i symbol oživení zatopené obce
 2. vrátit obci Zahrádka jméno, jejím jménem publikovat a pořádat kulturní akce
 3. vyhledávat a aktivizovat občany sympatizující s naplňováním těchto cílů

Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 1. účast v řízeních týkajících se hlavního cíle sdružení - oživení jména a památek obce Zahrádka
 2. propagační a popularizační činnost, pořádání výstav a dalších odpovídajících akcí k danému tématu

Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s jeho stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů spolku. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem spolku. Přijetí člena se sděluje písemně.

  Spolek vede evidenci členů. Zápis do evidence provede jeden z členů výboru spolku po schválení přihlášky výborem. V případě zániku členství ve spolku jeden z členů výboru zaznamená tuto skutečnost do evidence. Osoba, jejíž členství ve spolku zaniklo, může výbor spolku požádat, aby údaje o ní byly ze seznamu vymazány. V seznamu však vždy zůstane informace, ve které době byla příslušná osoba členem spolku. Do seznamu členů spolku má právo nahlížet každý člen spolku. Člen spolku je povinen oznámit výboru spolku změnu bydliště nebo kontaktních údajů.

  Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy spolku. Čestným členem může být zvolen každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

 2. Člen spolku má právo:
  1. zúčastnit se členské schůze, každý člen - fyzická osoba má jeden hlas, počet hlasů člena - právnické osoby určuje členská schůze. Čestní členové sdružení mají hlas poradní, pokud se nestanou členy výboru, pak mají hlas výkonný. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně zvolený zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zvoleného zástupce
  2. každý člen má právo být volen do orgánů spolku, vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky
  3. každý člen spolku má právo být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve spolku
 3. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení členské schůze a výboru spolku jejich operativních rozhodnutí
  2. ve stanovené výši přispívat k úhradě nákladů spolku vzniklých v běžném roce
  3. povinností člena je aktivně hájit zájmy spolku dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly rozporu se zájmy spolku
  4. účastnit se zasedání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce
 4. Spolek je oprávněn vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy spolku:
  1. napomenutí člena spolku - napomenutí provede písemně výbor spolku
  2. vyloučení ze spolku
 5. Členství ve spolku zaniká:
  1. vystoupením - vystoupení člena spolku se realizuje doručením oznámení o vystoupení výboru spolku
  2. vyloučením - o vyloučení rozhoduje členská schůze
  3. zánikem člena - právnické osoby
  4. úmrtím člena - fyzické osoby
  5. nezaplatí-li člen členský příspěvek ani do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jeho uhrazení
  6. zánikem spolku

Organizační uspořádání

Strukturu spolku tvoří:

 1. členská schůze
 2. výbor
 3. kontrolní komise

Členská schůze

Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku, nebo pokud o to požádá dozorčí rada. Rozhodnutí o vyloučení člena spolku a o zániku spolku jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů spolku. Stanovy spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku.

Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.
 2. Výbor spolku má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření spolku. Kontrolní komise dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými spolku a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem. V případě, že kontrolní komise zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky kontrolní komise a přijmout opatření k jejich nápravě.
 2. Kontrolní komise má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.

Jednání jménem spolku

Jménem spolku jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen spolku. Každý člen výboru je oprávněn jednat za spolek samostatně.

Hospodaření spolku

 1. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Majetek spolku vzniká z příspěvků členů, grantů, dotací a darů.
 3. Koncepci hospodaření spolku schvaluje členská schůze. Prostředky jsou používány na krytí:
  1. administrativně - správních výdajů orgánů spolku
  2. služeb a prací nutných k činnosti spolku
 4. Po skončení hospodářského roku podává výbor kontrolní komisi zúčtování hospodářského roku. O výsledku kontroly předkládá výbor zprávu členské schůzi spolku

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech hlasů spolku. V případě zániku spolku provede likvidaci jeho majetku komise schválená členskou schůzí
 2. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí v Horní Pasece - Zahrádce dne 14.6.2014

Za správnost:
V Horní Pasece – Zahrádce dne 14.6.2014
Ing. Jan Čihák
člen výboru

→Souhlas se zveřejněním osobních údajů←